Algemene Inkoopvoorwaarden

Naam: ICT Group B.V.
Plaats: Rotterdam
Registratie: Kamer van Koophandel, nummer 24186237
Publicatie van de Algemene Leveringsvoorwaarden: www.ictgroup.eu

A – ALGEMENE BEPALINGEN
1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Onderhandelingen met, aanbiedingen aan en alle opdrachten van ICT aan Leverancier met betrekking tot de levering van Zaken en/of het verstrekken van Licenties en/of het verrichten van Diensten, alsmede op alle Overeenkomsten ter zake daarvan. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit algemene bepalingen, welke betrekking hebben op alle hiervoor genoemde werkzaamheden, en bijzondere bepalingen welke betrekking hebben op de nadere daarin omschreven werkzaamheden.

1.2 Het bepaalde in artikel 1.1 resulteert in de navolgende toepasselijkheid:
Voor Software (waaronder ontwikkeling, garantie, Licentie en Cloud Diensten) gelden de onderdelen A en B1
Voor Hardware (waaronder ontwikkeling en garantie) gelden de onderdelen A en B2.
Voor onderhoud (Software en Hardware) gelden de onderdelen A en B3.
Voor inleen gelden de onderdelen A en B4.
Voor opleidingen gelden de onderdelen A en B5.

1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen.

1.4 De toepasselijkheid van (verkoop-, betaling- c.q. levering)voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Op van deze Algemene Inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden kan door de Leverancier slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze voorwaarden door ICT schriftelijk zijn aanvaard.

1.6 De Leverancier met wie eenmaal onder deze Algemene Inkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden op daaropvolgende onderhandelingen met en Overeenkomsten tussen Leverancier en ICT.

1.7 Onder “Algemene Inkoopvoorwaarden” wordt verstaan: deze Algemene Inkoopvoorwaarden van ICT Group B.V.”.

1.8 Onder “Cloud Diensten” wordt verstaan het door Leverancier aan ICT op afstand (online) ter beschikking stellen van Software en/of Documentatie. Hieronder vallen ook de activiteiten “Software as a Service” (SaaS), “Application Service Provider” (ASP), “Mobility as a Service” (MaaS), “Platform as a Service” (“PaaS”) en “Hosting”.

1.9 Onder “Diensten” wordt verstaan: activiteiten en/of werkzaamheden, inclusief maar niet gelimiteerd tot: softwareontwikkeling, advisering, (technische) installatie en inbedrijfstelling, ondersteuning, Cloud Diensten, opleiding, detachering en onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Software en Hardware.

1.10 Onder “Documentatie” wordt verstaan: alle door Leverancier aan ICT in samenhang met de Software en/of Hardware te leveren c.q. geleverde documenten, inclusief (indien van toepassing) documenten van derden, waarin de technische- en/of functionele specificaties, inclusief autocad en/of e-plan uitdraaien en files, van de Software en/of Hardware en/of de handleiding tot gebruik van de Software en/of Hardware zijn opgenomen.

1.11 Onder “Executables” wordt verstaan: computerbestanden die door een computer uit te voeren zijn, niet zijnde broncodes.

1.12 Onder “Extreme Ziekten” wordt verstaan: grootschalige, besmettelijke en/of anderszins extreme ziekten, ziektegolven, epidemieën of pandemieën.

1.13 Onder “Fouten” wordt verstaan: alle in de Software en/of Hardware voorkomende afwijkingen, fouten of tekortkomingen waardoor de Software en/of Hardware niet (meer) voldoet aan de Specificaties en het overigens bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden (waaronder de garanties als bedoeld in de artikelen 20 en 26).

1.14 Onder “Hardware” wordt verstaan: computers en daarmee verwante apparatuur, zoals maar niet beperkt tot PLC’s, controllers, servers, devices, (schakel)kasten, instrumentatie, bekabeling en daarmee verwante Documentatie, accessoires, onderdelen en Updates.

1.15 Onder “Intellectuele Eigendomsrechten” wordt verstaan: auteursrechten, naburige rechten, tekening- en modelrechten, databankrechten, octrooirechten, kwekersrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, topografierechten, rechten met betrekking tot de bescherming van know-how en alle overige soortgelijke rechten.

1.16 Onder “Leverancier” wordt verstaan: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel in het kader van een publieke taak en met wie ICT een Overeenkomst is aangegaan waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

1.17 Onder “Licentie” wordt verstaan: het in tijd en omvang onbeperkte recht van ICT om de door Leverancier aan ICT ter beschikking gestelde Software in de ruimst mogelijke zin te gebruiken.

1.18 Onder “Maatwerksoftware” wordt verstaan: door Leverancier ten behoeve van ICT ontwikkelde Software


1.19 Onder “Nieuwe Versie” wordt verstaan: een gewijzigde en/of verbeterde versie (“upgrade”) van de Software en/of Hardware , waardoor de functionaliteit of datastructuur van de Software en/of Hardware wordt vergroot of gewijzigd. Een “Nieuwe Versie” kan normaliter worden herkend doordat het eerste getal van het versienummer met één wordt verhoogd, bijvoorbeeld van versie 1.4 naar versie 2.0.

1.20 Onder “Open Source Software” wordt verstaan: software die valt onder de door de Open Source Initiative (www.opensource.org) opgestelde definitie, waartoe in ieder geval moet worden begrepen de open source software, die is vermeld op www.github.com.

1.21 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: iedere overeenkomst met betrekking tot het leveren van Zaken en/of het verstrekken van Licenties en/of het verrichten van Diensten door Leverancier aan ICT.

1.22 Onder “Software” wordt verstaan: iedere vorm van computerprogrammatuur, met inbegrip van al het voorbereidend ontwerpmateriaal, algoritmes, flowcharts, broncodes, objectcodes, programmatuur die in apparatuur is ingebouwd (onder andere operating software, firmware etc.), Documentatie en alle Nieuwe Versies, Updates, uitbreidingen, wijzigingen en verbeteringen daarvan respectievelijk daarin.

1.23 Onder “Specificaties” wordt verstaan: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander door ICT opgesteld of geaccordeerd document.

1.24 Onder “Updates” wordt verstaan: een gewijzigde versie van de Software en/of Hardware, waardoor middels ‘patches’ Fouten in de Software en/of Hardware worden hersteld, de beveiliging wordt verbeterd of de logische samenhang van de Software en/of Hardware wordt verbeterd. Een Update kan normaliter worden herkend doordat het tweede getal van het versienummer met één wordt verhoogd, bijvoorbeeld van versie 1.2 naar 1.3. In het geval dat een probleem snel en eenvoudig kan worden hersteld wordt er een ‘bugfix’ uitgevoerd. Deze kan normaliter worden herkend doordat het derde getal van het versienummer met één wordt verhoogd, bijvoorbeeld van versie 1.2.1 naar 1.2.2.

1.25 Onder “Zaken” wordt verstaan: goederen, waaronder mede begrepen Software, Hardware en Documentatie.

2. ONDERHANDELINGEN MET ICT

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn mede van toepassing op alle besprekingen tussen ICT en Leverancier met betrekking tot de inventarisatie van een mogelijke overeenkomst (hierna: “de Onderhandelingen”). ICT is te allen tijde gerechtigd de Onderhandelingen te beëindigen zonder tot schadevergoeding of voortzetting van de Onderhandelingen gehouden te zijn.

2.2 Indien, voordat een Overeenkomst is gesloten overeenkomstig artikel 3.2, Leverancier alvast start met het uitvoeren van de Diensten op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van ICT, dan is ICT daarvoor de in het kader van de Onderhandelingen reeds overeengekomen vergoeding(en) verschuldigd. Indien onverhoopt geen Overeenkomst wordt afgesloten dan zal ICT de betreffende Diensten vergoeden tot het moment waarop Leverancier de Diensten heeft gestaakt, mits de betreffende Diensten naar het redelijke oordeel van ICT naar behoren zijn verricht en de resultaten bruikbaar zijn voor ICT. Bedoelde Diensten zullen alsdan uitsluitend worden verricht onder toepassing van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

3. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn aanbiedingen van Leverancier onherroepelijk gedurende een termijn van zestig (60) dagen nadat de aanbieding ICT heeft bereikt. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door ICT van het aanbod van de Leverancier. Indien en voor zover aanvaarding door ICT plaatsvindt na de hiervoor omschreven termijn, dan komt de Overeenkomst tot stand, tenzij Leverancier de opdracht binnen zeven (7) werkdagen na dagtekening van de verzonden aanvaarding schriftelijk verwerpt. Alle kosten welke verband houden met het opstellen van een offerte komen voor rekening van Leverancier.

3.2 ICT is slechts gebonden wanneer en zoals zij een aanbieding middels een Overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ICT niet behalve en in zoverre ICT deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd haar verplichtingen onder de met ICT gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

3.4 Indien Leverancier in opdracht van ICT in onderaanneming (of in een soortgelijke constructie) werkt, is Leverancier gelijkelijk gebonden aan de juridische voorwaarden (waaronder maar niet beperkt tot bepalingen inzake levertijden, garanties, boetes en aansprakelijkheid) die gelden tussen ICT en haar opdrachtgever als ware Leverancier zelf partij. Leverancier aanvaardt reeds nu voor alsdan de toepasselijkheid van deze back to back constructie.

4. PRIJS

4.1 Door Leverancier opgegeven of met ICT overeengekomen prijzen zijn in Euro, vast voor de duur van de Overeenkomst, exclusief BTW en inclusief eventuele invoer- of uitvoerrechten, de kosten van verpakking, verzending, verzekering en installatie.

4.2 Indien en voor zover Leverancier in haar standaard prijslijsten of catalogi haar prijzen van de Zaken en/of Diensten verlaagt alvorens de Zaken aan ICT te hebben geleverd c.q. de Diensten te hebben verricht, dan is Leverancier gehouden om ICT een overeenkomstige prijsverlaging toe te kennen.

5. LEVERTERMIJNEN, LEVERING EN ACCEPTATIE

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn levertermijnen fataal en brengt overschrijding van een levertermijn Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim. De levering geldt pas als voltooid nadat de Zaken en/of Diensten geheel in overeenstemming met de Overeenkomst, op de door ICT aangewezen afleverlocatie en op het tussen partijen afgesproken tijdstip zijn geleverd.

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen levertermijn kan worden verwacht, dient Leverancier ICT hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Indien Leverancier enige overeengekomen levertermijn overschrijdt, is Leverancier zonder voorafgaande ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1% van de prijs van de betreffende leverantie per kalenderdag met een maximum van 10% van de bedoelde prijs. Het innen of verrekenen van deze boete laat het recht van ICT ter zake nakoming, volledige schadevergoeding en ontbinding onverlet. ICT kan akkoord gaan met een gewijzigde leveringsdatum echter is eveneens gerechtigd om, zo zij daartoe aanleiding ziet, tot gehele of gedeeltelijke ontbinding (annulering) van de Overeenkomst over te gaan. Een dergelijke ontbinding brengt in geen geval mee dat ICT enige (schade)vergoeding aan Leverancier verschuldigd is. Leverancier neemt in alle gevallen passende maatregelen om de hiervoor bedoelde overschrijding in de toekomst te voorkomen.

5.3 Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, geschiedt de levering door Leverancier op basis van Incoterm DDP. Leverancier zal dus leveren op de overeengekomen leveringsdatum c.q. binnen de overeengekomen levertermijn en op het door ICT aangegeven (lever)adres. Indien geen expliciete levertermijn is overeengekomen bedraagt deze vijf (5) werkdagen. Alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het transport van de Zaken zijn voor rekening van Leverancier. Dit laatste houdt tevens in betalingen van toepasselijke invoerrechten alsmede de verantwoordelijkheid voor nakoming van de in dat verband staande formaliteiten.

5.4 Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking alsmede voor een zodanig vervoer dat de Zaken in goede staat de afleverlocatie bereiken. Leverancier maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame verpakkingsmiddelen en draagt zorg voor een milieuvriendelijke afvoer daarvan.

5.5 Leverancier zal ICT tijdig berichten inzake het precieze tijdstip van de levering. Indien Leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT eerder of in deelleveringen levert, heeft ICT het recht om deze (deel)leveringen te weigeren. In dat geval is ICT ook bevoegd om de Zaken voor rekening en risico van Leverancier te retourneren.

5.6 ICT heeft het recht om de levering uit te stellen. In dat geval is Leverancier verplicht om de Zaken, zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen, voor ICT op te slaan tot het moment van de uitgestelde levering. De opgeslagen goederen dienen goed te worden beveiligd, geconserveerd en te worden verzekerd alsmede te worden gemarkeerd als bestemd voor ICT. ICT zal het in dit artikel 5.6 bedoelde recht niet inroepen indien dit onevenredige (nadelige) gevolgen voor Leverancier met zich zou brengen, in welk geval beide partijen in overleg treden om een voor beide partijen acceptabele oplossing te bereiken.

5.7 Alle door Leverancier aan ICT te leveren Zaken kunnen, indien ICT dat wenst, eerst worden onderworpen aan een keuring en/of een acceptatie test. De keuring en/of acceptatie door of namens ICT houdt geen erkenning in dat het geleverde voldoet aan de in Artikel 13 bedoelde garanties. De acceptatie van Software is in meer detail gespecificeerd in artikel 18 en voor Hardware in artikel 24.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de Intellectuele Eigendomsrechten op of in verband met de door Leverancier ten behoeve van ICT ontwikkelde Zaken (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen broncodes van Maatwerksoftware welke broncodes in alle gevallen aan ICT zullen worden overgedragen) en/of op resultaten van de door Leverancier voor ICT verrichtte Diensten (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen resultaten van uitgevoerde werkzaamheden tijdens een inleenperiode conform artikel 30) bij ICT. Leverancier draagt deze Intellectuele Eigendomsrechten reeds nu voor alsdan (bij voorbaat) over aan ICT, welke overdracht hierbij nu voor alsdan door ICT wordt aanvaard. Leverancier zal ook overigens onvoorwaardelijk al datgene doen dat dienstig is aan de effectuering van bedoelde overdracht, waaronder het (doen) ondertekenen van eventuele volmachten en (levering)akten. Voornoemde overdracht geldt niet voor reeds bij Leverancier of bij enige licentiegever van Leverancier vóór de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande Intellectuele Eigendomsrechten. Ten aanzien van deze reeds bestaande Intellectuele Eigendomsrechten verleent Leverancier aan ICT ingevolge artikel 21 een kosteloze, niet exclusieve, wereldwijde, onbeperkte en eeuwigdurende (en dus niet-opzegbare) Licentie.

6.2 Leverancier doet hierbij, voor zover nodig en voor zover de wet zulks toelaat, mede namens zijn werknemers (personeel), afstand van eventueel aan Leverancier toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet. Leverancier garandeert ICT dat zij gerechtigd is om deze afstand mede namens zijn werknemers te verrichten.

6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Leverancier ICT zowel de Executables als de broncodes van de Software verschaffen.

6.4 Leverancier garandeert dat de ter beschikking gestelde Zaken alsmede de verrichtte Diensten geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

7. RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
7.1 Het risico (van in het bijzonder beschadiging of verlies) voor de door Leverancier te leveren Zaken is voor ICT vanaf het moment van levering en schriftelijke acceptatie van de betreffende Zaken door een daartoe bevoegd persoon van ICT.

7.2 De eigendom van de geleverde Zaken gaat op ICT over op het moment van aflevering van de Zaken.

7.3 Indien ICT ten behoeve van de leverantie zaken aan Leverancier ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van ICT en is Leverancier verplicht om deze zaken duidelijk gemarkeerd als zijnde eigendom van ICT onder zich te houden.

8. OVERMACHT

8.1 Leverancier komt niet in verzuim en is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of boetes indien er sprake is van een tekortkoming die niet aan Leverancier kan worden toegerekend (overmacht), zulks echter op voorwaarde dat de Leverancier ICT zonder vertraging en in ieder geval binnen de voor de nakoming van de betreffende verplichting overeengekomen termijn schriftelijk mededeling heeft gedaan van de tekortkoming en de oorzaak daarvan. In ieder geval worden echter de volgende omstandigheden geacht toerekenbaar te zijn aan de Leverancier: gebrek aan personeel, gebrek aan machines, bedrijfsblokkades, stakingen, ziekte van personeel en wanprestatie (waaronder maar niet beperkt tot niet of te laat leveren) van onderaannemers van Leverancier.

8.2 Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden is ICT bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De bedoelde ontbinding brengt ingevolge artikel 6:271 BW ongedaanmaking mee tenzij ICT oordeelt dat het reeds gepresteerde haar tot werkelijk nut strekt en/of ICT om andere redenen het reeds gepresteerde wenst te behouden, in welk geval ICT louter is gehouden tot betaling aan Leverancier van de pro rata prijs voor het reeds gepresteerde.

9. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN VERZEKERING

9.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die ICT lijdt als gevolg van een aan de Leverancier toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst en/of een door Leverancier jegens ICT gepleegde onrechtmatige daad. Leverancier vrijwaart ICT tegen alle claims van derden te dier zake.

9.2 Leverancier zal zich tegen de wettelijke aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit enige Overeenkomst adequaat en genoegzaam verzekerd houden ((waaronder maar niet beperkt tot beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, cyberincidenten (o.a. virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken) alsmede tegen brand en diefstal)) en ICT op eerste verzoek onmiddellijk volledig inzage geven in de betreffende poslis(voorwaarden), alsmede ICT van bewijs voorzien inzake premiebetaling. Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen voortvloeiende uit de in dit lid bedoelde verzekeringen voor door Leverancier aan ICT veroorzaakte schade. Verzekeringsgelden, die door de verzekeringsmaatschappij(en) rechtstreeks aan ICT worden uitbetaald, worden alsdan in mindering gebracht op de door Leverancier ter zake van het verzekerde voorval aan ICT te betalen schadevergoeding.

10. VRIJWARING INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Leverancier vrijwaart ICT volledig en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, vorderingen en claims die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten (in deze mede inhoudende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet en soortgelijke rechten onder andere jurisdicties) van derden, direct of indirect verband houdende met de door Leverancier ter beschikking gestelde Zaken of verrichte Diensten, en zal ICT alle daaruit voortvloeiende (door ICT geleden) schade vergoeden. Leverancier neemt uit hoofde van de genoemde vrijwaring op eerste verzoek van ICT de verdediging op zich van enige procedure die tegen ICT mocht worden ingesteld. Leverancier vrijwaart ICT tevens tegen alle schade en kosten waartoe ICT in een procedure zou worden verworden veroordeeld alsmede de kosten van de procedure zelf, waaronder mede begrepen kosten die ICT maakt voor het inwinnen van juridisch advies.

10.2 In geval het gebruik van de Zaken, Diensten of enig deel ervan, inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van enige derde, althans ICT als gevolg van een claim het gebruik van de Zaken, Diensten of enig deel ervan kan worden en/of wordt ontzegd, zal Leverancier voor haar rekening en naar keuze van ICT:
a. hetzij voor ICT het recht verkrijgen om het gebruik van de Zaken, Diensten of het betreffende deel ervan voort te kunnen zetten;
b. hetzij de Zaken, Diensten of het betreffende deel ervan vervangen door Zaken die geen inbreuk maken als hiervoor bedoeld;
c. hetzij de Zaken en/of Diensten zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd;
d. hetzij de Zaken en/of Diensten of het betreffende deel ervan terugnemen tegen vergoeding van alle door ICT geleden schade.

10.3 Een conform artikel 10.2 aangebrachte wijziging en/of vervanging van de Zaken, Diensten of het betreffende deel ervan mag niet tot gevolg hebben dat ICT in de gebruiksmogelijkheden van de Zaken en/of Diensten wordt beperkt en laat de overige (wettelijke) rechten van ICT nadrukkelijk onverlet.

10.4 Onverminderd het overigens in dit artikel 10 bepaalde is ICT gerechtigd om met onmiddellijke ingang tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan indien zij door een derde in rechte zou worden betrokken wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld. Deze ontbinding laat alle andere rechten van ICT jegens Leverancier onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding.

11. FACTURERING, BETALING EN ZEKERHEID

11.1 De facturen dienen in enkelvoud onder vermelding van het betreffende order (opdracht) nummer te worden verzonden aan het door ICT aan Leverancier vermelde adres, waarbij de factuur de betreffende Zaken en/of Diensten duidelijk dient te specificeren. De factuur dient voorts te voldoen aan eventuele aanwijzingen van ICT ter zake. Voor de duur dat de factuur niet voldoet aan het in dit lid bepaalde heeft ICT het recht om haar betalingsverplichting op te schorten hetgeen niet leidt tot verzuim van de zijde van ICT en derhalve Leverancier niet het recht geeft om zijn levering en/of Diensten op te schorten dan wel te beëindigen. ICT is bevoegd haar opeisbare vorderingen jegens Leverancier te verrekenen met aan Leverancier opeisbare schulden.

11.2 Betaling dient te geschieden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de betreffende correcte factuur door ICT. Betaling door ICT van enige factuur houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht van ICT in.

11.3 Indien de factuur alleen betrekking heeft op gerealiseerde uren van de medewerker van Leverancier (zoals bijvoorbeeld het geval is bij inleen van een medewerker van Leverancier conform artikel 30), dan zal ICT de betaling van de factuur gesplitst uitvoeren, namelijk vijfenvijftig (55) % van het door Leverancier gefactureerde uurtarief, op de G-rekening van Leverancier en de resterende vijfenveertig (45)% op de rekening zoals door Leverancier gedefinieerd op de betreffende factuur. Leverancier zal hiervoor gedurende de looptijd van de Overeenkomst een G-rekening aanhouden bij een gerenommeerde bank. Van het voorgaande zal slechts worden afgeweken na voorafgaand schriftelijk akkoord van ICT.

11.4 Leverancier doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

11.5 Indien ICT daartoe op voor haar goede gronden aanleiding ziet kan zij een door Leverancier verzonden factuur door een door ICT aan te wijzen registeraccountant op (inhoudelijke) juistheid laten controleren. Leverancier zal daartoe de betrokken accountant inzage geven in de relevante boeken en bescheiden. De kosten voor een dergelijk accountantsonderzoek zijn voor rekening van ICT, tenzij uit voornoemd onderzoek blijkt dat de factuur niet juist dan wel niet volledig is, in welk geval de voornoemde kosten voor rekening van Leverancier zullen zijn.

11.6 ICT is gerechtigd om van Leverancier te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit enige Overeenkomst. Voornoemde zekerheid dient de Leverancier te stellen in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van een in Nederland erkende, en door ICT goedgekeurde, financiële instelling. De bankgarantie dient te zijn opgesteld conform een door ICT aan Leverancier ter beschikking gestelde “model bankgarantie”. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop de verplichtingen van de Leverancier onder de betreffende Overeenkomst volledig zijn vervuld.

12. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

12.1 Partijen zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Leverancier zal voorts zonder schriftelijke toestemming van ICT in publicaties of reclame-uitingen van enige Overeenkomst geen melding maken, noch ICT als referentie gebruiken. Informatie is vertrouwelijk indien zij 1) door een voorzichtige ondernemer zou worden beschouwd als vertrouwelijke informatie, ongeacht of deze informatie met “vertrouwelijk” of “eigendom” is aangemerkt, en/of 2) in alle redelijkheid vertrouwelijk of eigendom lijkt te zijn in het licht van de omstandigheden van openbaarmaking of de aard van de informatie zelf. Leverancier zal in ieder geval alle van ICT afkomstige bedrijfsinformatie geheimhouden en zal op de Overeenkomst betrekking hebbende documenten, specificaties, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke niet openbaar maken of verveelvoudigen anders dan uitdrukkelijk toegestaan onder de betreffende Overeenkomst. Voorts kwalificeert alle van ICT afkomstige informatie die op basis van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is beschermd nadrukkelijk tevens als vertrouwelijke informatie. De geheimhoudingsplicht is van toepassing tijdens de looptijd en tot tien (10) jaar na beëindiging van de Overeenkomst, zulks echter onverminderd de (in tijd onbeperkte) rechten van ICT onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

12.2 In het geval Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor ICT verwerkt, geldt Leverancier als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geldt de Overeenkomst tevens als overeenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG. Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal Leverancier ten alle tijden bereid zijn om met ICT een separate verwerkersovereenkomst aan te gaan, welke overeenkomst dient te voldoen aan de vereisten die de AVG daaraan stelt. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. Leverancier legt deze maatregelen schriftelijk vast. Leverancier garandeert ICT dat de persoonsgegevens op behoorlijke, zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en, zo toepasselijk, een door ICT voorgelegde gedragscode of instructie, worden verwerkt. Het voorgaande geldt tevens in het geval er sprake is van grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of verstrekking van persoonsgegevens naar niet EU-landen, welke echter altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT vereist. Leverancier vrijwaart ICT tegen aanspraken van derden die jegens ICT mochten worden ingesteld vanwege een schending van de verplichtingen van Leverancier als bedoeld in dit artikel. Leverancier verleent ICT haar volledige medewerking om betrokkenen in de zin van artikel 4.1 AVG de volgende rechten te kunnen laten uitoefenen: a) het recht op informatie (art. 13 en 14 AVG), b) het recht op inzage (art. 15 AVG), c) het recht op rectificatie (art. 16 AVG), d) het recht op gegevenswissing (vergetelheid, art. 17 AVG), e) het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), f) het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit, art. 20 AVG), g) het recht op bezwaar (art. 21 AVG), h) het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit (art. 22 AVG) en i) aan te laten tonen dat de persoonsgegevens beperkt, overgedragen, verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien ICT het standpunt van Leverancier bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwd. In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG (datalek) zal Leverancier ICT onmiddellijk maar in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking van het datalek mondeling en schriftelijk informeren, zulks ongeacht de impact van de datalek. In het geval van een beveiligingsincident / datalek zal Leverancier alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. Leverancier zal alle medewerking verlenen aan ICT om het beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke meldplicht en haar eventuele plicht tot het informeren van betrokkenen. De in lid 1 bedoelde verplichting met betrekking tot vertrouwelijkheid geldt onverkort voor de verwerking van persoonsgegevens.

13. GARANTIE ALGEMEEN, KWALITEIT EN EIGENSCHAPPEN

13.1 Leverancier garandeert dat bij levering van Zaken: a) de Zaken van goede kwaliteit zijn en vrij van gebreken; b) de Zaken geheel volgens de Overeenkomst, specificaties en redelijke verwachtingen van ICT (met betrekking tot met name eigenschappen en kwaliteit) zijn en functioneren; c) de Zaken volledig voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen (waaronder mede begrepen Europese regelgeving inzake onder andere CE-markering en RoHS) en overheidsvoorschriften alsmede aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende import en export van de Zaken in alle toepasselijke jurisdicties waaronder die van de (Export Administration Regulations van de) US Department of Commerce en d) de Zaken volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor ICT de Zaken wenst te gebruiken. Leverancier garandeert dat bij de levering van Diensten: a) de Diensten worden uitgevoerd door ter zake vakkundig personeel en met gebruikmaking van de meest recente materialen, kennis en technologie; b) de Diensten volledig worden verricht conform de Overeenkomst alsmede conform de redelijke verwachtingen van ICT (ter zake met name kwaliteit); c) de Diensten voldoen aan de in de betreffende lbranche / bedrijfstak gangbare normen en standaarden; d) de Diensten volledig worden verricht in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke eisen (waaronder mede begrepen toepasselijke Europese regelgeving) en overheidsvoorschriften en e) de ongestoorde continuïteit van de Diensten . Bij de levering van de Zaken en het verrichten van Diensten is het de verantwoordelijkheid van Leverancier dat alle benodigde vergunningen, toestemmingen en licenties met betrekking tot de Zaken en Diensten (tijdig) zijn verkregen.

13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 garandeert Leverancier dat hij is voorbereid op mogelijke calamiteiten die de bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen (bijvoorbeeld natuurrampen, terrorisme, stroomstoringen en cyberaanvallen) en zal Leverancier daartoe, zo toepasselijk in overleg met ICT, een up-to-date disaster recovery plan aanhouden.

13.3 Indien een CE markering, of soortgelijke certificeringen die worden opgelegd krachtens geldende Nederlandse, Europese of andere toepasselijke wet- en regelgeving, is vereist, geldt dat deze dient te worden verkregen en aangebracht door Leverancier op de Zaken en is deze markering inbegrepen in de overeengekomen prijs. Het verkrijgen en aanbrengen van de CE-markering zal geen gevolgen hebben voor overeengekomen leverdatums. Indien en voor zover CE markering ook gevolgen heeft voor andere reeds bij ICT aanwezige of door ICT (aan haar klanten) te leveren producten zal Leverancier ICT hieromtrent tijdig informeren opdat ICT haar verplichtingen jegens haar klanten kan nakomen. Leverancier vrijwaart ICT voor eventuele (directe en/of indirecte) schade die ICT lijdt door schending van Leverancier van de verplichtingen uit dit artikel 13.3 waaronder begrepen overschrijding van de genoemde leverdatums.

13.4 ICT hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. ICT doet slechts zaken met ondernemingen die de wet respecteren en zich houden aan ethische normen en principes. De Leverancier staat ervoor in dat hij zich in zijn bedrijfsvoering en bij de uitvoering van de Overeenkomst houdt aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van mensenrechten (als bedoeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), mededinging, arbeidsomstandigheden, het voorkomen van corruptie, omkoping en computercriminaliteit en de bescherming van het milieu. Voorgaande wet- en regelgeving omvat bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Mededingingswet, de OESO-richtlijn corruptie en zo toepasselijk de UK Bribery Act en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). De Leverancier staat er voorts voor in dat hij voldoet aan (commerciële en financiële) exportbeperkingen die bepaalde landen zijn opgelegd door met name de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Onverminderd het voorgaande is het Leverancier verboden om aan werknemers van ICT op enigerlei wijze geld, goederen of diensten aan te bieden of te verstrekken.

13.5 Niet (volledige) naleving van het bepaalde in artikel 13.2, 13.3 en/of 13.4 geeft ICT het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (buitengerechtelijk) te ontbinden zonder dat daardoor enige vorm van aansprakelijkheid jegens Leverancier ontstaat en onverminderd de overige rechten van ICT, waaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding.

13.6 Indien de Zaken en/of Diensten niet voldoen aan het bepaalde in artikel 13.1, dan is Leverancier gehouden om, binnen twee weken voor zijn rekening (derhalve kosteloos) en risico en zulks ter goedkeuring van ICT, de Zaken te vervangen of te herstellen, dan wel de Diensten opnieuw uit te voeren. Het in de eerste zin bepaalde laat de overige wettelijke rechten van ICT onverlet. ICT heeft het recht om voor rekening van Leverancier, en al dan niet door inschakeling van derden, over te (doen) gaan tot herstel, vervanging of opnieuw uitvoeren, indien en voor zover Leverancier tekortschiet in de uitvoering van zijn garantieverplichtingen.

13.7 Indien in de betreffende Overeenkomst geen andersluidende garantietermijn is opgenomen, zal de garantietermijn 24 maanden bedragen, zulks ingaand op het moment van levering van de Zaken, dan wel op het moment van afronding van de Diensten. De garantietermijn zal worden verlengd voor de duur dat de Zaken en/of Diensten niet voldoen aan het bepaalde in artikel 13.1 en zal tevens (opnieuw) gelden voor vervangen, herstelde of opnieuw uitgevoerde onderdelen van de Zaken en/of Diensten.

13.8 De garantievoorwaarden met betrekking tot Software zijn opgenomen in artikel 20 en voor Hardware in artikel 26.

14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1 ICT is gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten voor de duur dat Leverancier naar het oordeel van ICT tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van enige Overeenkomst.

14.2 ICT is onverminderd het overigens in dit artikel 14 bepaalde te allen tijde gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in het geval er sprake is van Extreme Ziekten in het land waar Leverancier is gevestigd dan wel in het land waarin Leverancier anderszins enige verplichting tot levering onder de Overeenkomst heeft ongeacht of ICT hierdoor geheel of gedeeltelijk de Overeenkomst niet kan nakomen respectievelijk hierdoor de levering van Zaken en/of Diensten door Leverancier niet kan afnemen.

14.3 Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst bij aangetekende post geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze van de beëindigende partij:
a. indien aan de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend of zij in staat van faillissement is verklaard;
b. indien de wederpartij in strijd handelt met het in de Overeenkomst bepaalde en, nadat zij daarom schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen nakomt;
c. indien de wederpartij in strijd met de Overeenkomst heeft gehandeld en nakoming of herstel niet (meer) mogelijk is, waaronder in deze mede wordt begrepen een schending door Leverancier van het bepaalde in artikel 6 (Intellectuele Eigendomsrechten);
d. indien de wederpartij herhaaldelijk is tekort gekomen in de nakoming of zodanig is tekort gekomen in de nakoming dat voortzetting van de Overeenkomst van de andere partij in redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
e. In de gevallen als hiervoor onder c. en d. van bedoeld is het geven van een termijn als in b. niet nodig.

14.4 Indien ICT geheel of gedeeltelijk heeft ontbonden op grond van het bepaalde in artikel 14.3, dan is elke vordering van ICT op Leverancier direct opeisbaar.

14.5 Indien ICT de Overeenkomst op grond van dit artikel 14 geheel of gedeeltelijk ontbindt, dan brengt dit ingevolge artikel 6:271 BW ongedaanmaking mee, zulks onverminderd het recht van ICT op schadevergoeding. Dit is slechts anders indien naar het oordeel van ICT het door Leverancier reeds gepresteerde ICT tot werkelijk nut strekt en of ICT op andere gronden het reeds gepresteerde wenst te behouden, in welk geval ICT louter is gehouden tot betaling aan Leverancier van de pro rata prijs voor het reeds gepresteerde.

14.6 In het geval ICT tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst overgaat en ongeacht de reden daarvan heeft Leverancier geen recht op vergoeding van eventueel door Leverancier of derden geleden schade als gevolg van de ontbinding. Leverancier vrijwaart ICT in dit verband tegen aanspraken van derden.

14.7 Het bepaalde in artikel 14.3 laat de overige rechten van ICT op ontbinding op grond van de wet, alsmede op grond van het overigens in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde, onverlet.

15. VARIA

15.1 Partijen zullen zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden daarna onthouden van het werven (als werknemer of als contractant via een derde) van elkanders personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

15.2 Leverancier is gehouden om desgewenst een of meer werknemers aan te wijzen die voor ICT als contactpersoon zullen fungeren.

15.3 Indien enige bepaling(en) van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is(zijn) of vernietigd wordt(en), zullen de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt(en) genomen.

15.4 Bepalingen uit enige Overeenkomst, waaronder begrepen relevante bepalingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden, welke naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht. Dergelijke bepalingen betreffen onder meer bepalingen die zien op aansprakelijkheid, Intellectuele Eigendomsrechten, verzekering en geheimhouding.

15.5 Behoudens specifieke andersluidende bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden vindt schriftelijke communicatie tussen Opdrachtgever en ICT over en weer plaats met behulp van post, fax en/of email, welke door partijen als bewijsstukken aanvaard worden.

15.6 ICT is gerechtigd deze Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking. De bekendmaking geschiedt op de website van ICT (www.ictgroup.eu)

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam en hogere rechters, tenzij ICT aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

16.2 De verhouding tussen partijen is, ook tijdens de Onderhandelingen, uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht onder uitsluiting van de regels ter zake van de keuze van toepasselijk recht ingevolge de regels van het internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitdrukkelijk uitgesloten.

17. INCONSISTENTIE TUSSEN DE NEDERLANDSE TEKST EN VERTALING(EN)

17.1 Ingeval van inconsistentie tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en enige vertaalde versie van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, is de Nederlandse versie bindend. ICT is te allen tijde bevoegd om een vertaalde versie (tussentijds) taalkundig aan te passen zonder zulks te communiceren (de laatste versie zal echter altijd te raadplegen zijn op de website van ICT).

B – BIJZONDERE BEPALINGEN
B1 – SOFTWARE

18. ONTWIKKELING, AANPASSING EN ACCEPTATIE VAN SOFTWARE

18.1 Indien is overeengekomen dat Leverancier Software zal ontwikkelen of Software zal aanpassen dan zal Leverancier de Software ontwikkelen en/of aanpassen in strikte overeenstemming met de Specificaties. Leverancier verklaart dat hij voldoende kennis heeft verkregen omtrent de omgeving waarin de Software zal gaan werken, dat hij volledig op de hoogte is van de het doel waarvoor ICT de Software wenst te gaan gebruiken, dat de Software zowel afzonderlijk als in combinatie met eventuele aanwezige (bij ICT of een klant van ICT) infrastructuren geschikt is voor voornoemd doel, alsmede is Leverancier verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Software in voornoemde omgeving c.q. in combinatie met voornoemde infrastructuur. Indien het ontwerp van de Software is gebaseerd op een wettelijke norm, kwaliteitsnorm en/of een in de branche anderszins gehanteerde of gebruikelijke norm, dan is louter Leverancier verantwoordelijk voor een juiste uitleg en toepassing van voornoemde norm(en).

18.2 Nadat de Software door Leverancier is ontwikkeld zal Leverancier eerst voor zichzelf de Software testen teneinde vast te stellen dat Software volledig aan de Specificaties voldoet en geen Fouten bevat. Vervolgens zal Leverancier de Software aan ICT ter beschikking stellen en, indien gewenst, op aanwijzingen van ICT installeren en implementeren, waarna ICT de Software zelf aan een acceptatietest zal onderwerpen. Indien ICT tijdens de acceptatietest Fouten in de Software constateert zal zij Leverancier daarvan schriftelijk – en zo gespecificeerd als redelijkerwijs mogelijk – op de hoogte stellen. Fouten die naar het redelijke oordeel van ICT de werking of het gebruik van de Software niet belemmeren zullen geen reden zijn voor onthouding van acceptatie door ICT, onverminderd de verplichting van Leverancier om dergelijke Fouten zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen – te herstellen. Na afloop van de acceptatietest zal ICT Leverancier schriftelijk op de hoogte stellen van de (wel of niet) acceptatie. Indien ICT haar acceptatie onthoudt wegens geconstateerde en gerapporteerde Fouten zal Leverancier bedoelde Fouten zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen – herstellen en zal ICT nog tenminste één keer de acceptatietest herhalen. Indien alsdan door ICT wederom Fouten worden geconstateerd en aan Leverancier gerapporteerd is ICT gerechtigd – doch niet verplicht – de betreffende Overeenkomst, voor zover betrekking hebbende op bedoelde Software, te ontbinden en is ICT gerechtigd om zelf, al dan niet door inschakeling van derden, de Fouten op kosten van Leverancier te herstellen. Indien ICT alsdan de Overeenkomst niet ontbindt zal Leverancier zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen – de Fouten herstellen en wederom ter acceptatie aan ICT aanbieden.

18.3 Indien deel-acceptatietests zijn overeengekomen dan geldt met betrekking tot die deel-acceptatietests dezelfde procedure als in artikel 18.2.

18.4 Indien niet is bepaald gedurende welke periode de (deel)acceptatietest(s) door ICT zal/zullen worden uitgevoerd dan zal/zullen de test(s) gedurende één en twintig (21) dagen na ter beschikkingstelling van de Software aan ICT worden uitgevoerd.

18.5 Indien Leverancier voor ICT een (mobile) app ontwikkelt en ICT wenst deze (mobile) app te exploiteren via een online app-winkel, dan is louter Leverancier ervoor verantwoordelijk dat deze app wordt geaccepteerd in online app-winkels (bijv. van Google, Apple of Windows).

19. WIJZIGINGEN EN MEERWERK SOFTWARE

19.1 ICT heeft het recht om wijzigingen in de aard en omvang van de te leveren Software en/of de te verrichten Diensten te verlangen van Leverancier. ICT zal Leverancier van een dergelijke wijziging schriftelijk op de hoogte stellen, waarna Leverancier binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de verlangde wijziging aan ICT dient mee te delen of en in hoeverre deze wijziging(en) gevolgen heeft (hebben) voor de overeengekomen levertijd en prijs. Indien er naar het oordeel van Leverancier sprake is van meerwerk, dan zal Leverancier binnen de bedoelde termijn van vijf (5) werkdagen ICT voorzien van een schriftelijke (meerwerk)offerte. Het betreffende meerwerk zal enkel kunnen worden uitgevoerd na schriftelijke acceptatie door ICT van de hiervoor bedoelde (meerwerk)offerte. Van meerwerk is in ieder geval geen sprake indien de betreffende wijziging in de aard of omvang van de werkzaamheden voor Leverancier redelijkerwijs voorzienbaar was bij het aangaan van de Overeenkomst, dan wel anderszins redelijkerwijs voor zijn rekening komt. Indien en voor zover ICT niet akkoord wenst te gaan met de bedoelde (meerwerk)offerte, dan heeft ICT het recht om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij ICT alsdan enkel is gehouden om de redelijke, daadwerkelijk gemaakte kosten van Leverancier, voor zover rechtstreeks verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst, tot het moment van de ontbinding te vergoeden.

19.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt zoveel mogelijk ineens bij de eerstvolgende factuur tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

20. GARANTIE INGEVAL VAN LEVERING VAN SOFTWARE

20.1 Onverminderd de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 13, garandeert Leverancier dat 1) de Software volledig in overeenstemming met de Specificaties functioneert; 2) de Software efficiënt, deugdelijk en onderling samenhangend is geschreven; 3) de Software voldoet aan (internationale) technische normen; 4) de Software geen beveiligingsmaatregelen bevat die niet zijn overeengekomen, alsmede dat de Software geen vreemde elementen bevatten (zoals virussen, worms etc); 5) de in de Overeenkomst en/of Specificaties genoemde responstijden worden gehaald; 6) alle in de Software ingebouwde functionaliteiten zijn omschreven in de Documentatie; 7) de Software voldoet aan geldende wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot de AVG; 8) de Software voldoet aan relevante beveiligingsnormen zoals ISO 27001 en NEN 7510, 7512 en 7513 almede assurance verklaringen, waaronder ISAE3402-verklaringen, die door leverancier desgevraagd tijdig worden afgegeven en 9) de Software (onverminderd het bepaalde in artikel 22) geen Open Source Software (onderdelen) bevat, tenzij ICT hiervoor haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven. De garantie bestaat mede uit kosteloos herstel van Fouten overeenkomstig het in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde.

20.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de garantietermijn 24 maanden na levering, dan wel – indien een acceptatietest is overeengekomen – na het slagen van de acceptatietest.

20.3 Indien door Leverancier geleverde Software gedurende de looptijd van de garantie naar het oordeel van ICT Fouten bevat dan zal ICT dit binnen redelijke tijd aan Leverancier meedelen. Leverancier zal onmiddellijk na ontvangst van de bedoelde mededeling ononderbroken overgaan tot herstel van de Fouten. Fouten die (i) de werking van de Software onmogelijk maken worden binnen vier (4) kantooruren na de melding van ICT door Leverancier opgelost, eventueel door middel van een tijdelijke (programma)omweg, onverminderd de plicht van Leverancier om de Fouten zo spoedig mogelijk te herstellen; (ii) de werking van de Software verstoren worden binnen vierentwintig (24) uur na de melding van ICT door Leverancier opgelost, eventueel door middel van een tijdelijke (programma)omweg, onverminderd de plicht van Leverancier om de Fouten en zo spoedig mogelijk volledig te herstellen.

20.4 Indien Leverancier ter uitvoering van de garantie als bedoeld in artikel 20.3 een tijdelijke oplossing aanbrengt, vergoedt hij de (mogelijke) schade die ICT als gevolg daarvan lijdt.

20.5 Leverancier garandeert dat zij de werkzaamheden op grond van de betreffende Overeenkomst, alsmede onderhoud zal uitvoeren in overeenstemming met (technische) normen en standaarden, die toepasselijk zijn in de meest recente en goed werkende IT praktijk.

21. LICENTIE OP SOFTWARE

21.1 In het geval de Leverancier aan ICT Software ter beschikking stelt en in Licentie geeft dan geldt het bepaalde in dit artikel.

21.2 Behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst, is de door de Leverancier verstrekte Licentie onherroepelijk, wereldwijd en eeuwigdurend (en derhalve niet-opzegbaar). ICT heeft voorts te allen tijde het recht om kopieën van de Software en de Documentatie te maken en zulke kopieën te gebruiken voor 1) calamiteiten of niet (juist) functioneren van de Software, 2) voor testen of 3) voor het door ICT beoogde gebruik van de Software en de Documentatie.

21.3 De Licentie op de Software en de Documentatie houdt tevens het recht in van ICT om de Software en de Documentatie 1) door derden te laten onderhouden en/of te laten beheren (outsourcing of soortgelijke diensten van derden daaronder begrepen) en 2) aan derden in licentie te geven (sub-licentiëring).

21.4 Het bepaalde in artikel 21.2 en 21.3 geldt ook voor Software waarop Leverancier geen rechthebbende is. Leverancier zal alsdan zorgdragen dat hij door de rechthebbende is gemachtigd om namens deze de rechten als bedoeld in artikel 21.2 en 21.3 te verschaffen aan ICT. Leverancier verstrekt ICT op verzoek een kopie van die machtiging.

21.5 Leverancier zal een consistent versiebeleid hanteren en zorg dragen voor het tijdig beschikbaar komen van Nieuwe Versies en Updates van de ter beschikking gestelde Software. Leverancier zal in dat kader regelmatig de noodzaak onderzoeken tot het uitbrengen van Nieuwe Versies en Updates en zal ICT zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten van een dergelijk onderzoek. Leverancier stelt ICT op verzoek een exemplaar van de Nieuwe Versie ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. ICT is echter nimmer verplicht tot ingebruikname van een Nieuwe Versie.

21.6 In het geval Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de tussen partijen bestaande Overeenkomst beëindigd, komen partijen reeds nu voor alsdan overeen dat ICT alsdan gerechtigd is de Software en de Documentatie te blijven gebruiken op grond van artikel 45j van de Auteurswet. Partijen komen reeds nu voor alsdan overeen dat het met de Software beoogde gebruik in ieder geval omvat:
a. Het recht om de Software op een onbeperkt aantal computers te installeren;
b. Het recht om de Software voor onbepaalde tijd op een onbeperkt aantal locaties en door een onbeperkt aantal gebruikers van ICT te (laten) gebruiken;
c. Het recht om de Software door ICT en/of door een derde te (laten) onderhouden;
d. Die handelingen ten aanzien van de Software te blijven verrichten die ICT reeds verrichtte voordat Leverancier in staat van faillissement werd verklaard. Het bepaalde in dit artikel wordt aangemerkt als een Vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW, welke naar zijn aard voortduurt na beëindiging van de Overeenkomst.

21.7 In het geval de onderneming van ICT (geheel of gedeeltelijk) wordt overgedragen aan een derde partij, dan zal Leverancier dulden dat het gebruik van de Software en de Documentatie door deze overnemende partij wordt voortgezet, mits deze partij aan Leverancier desgevraagd heeft bevestigd zich aan de licentievoorwaarden te zullen houden.

21.8 ICT is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de Software en de Documentatie over te dragen aan een gelieerde onderneming.

21.9 Op eerste verzoek van ICT zal Leverancier een kopie van de broncodes van de in Licentie gegeven Software alsmede een kopie van de Documentatie deponeren bij een Escrow agent, welke agent door ICT moet zijn goedgekeurd, waarbij ICT het recht verkrijgt om de broncodes van de Software onbeperkt te gebruiken in het geval Leverancier in staat van faillissement komt te verkeren dan wel anderszins niet de op hem rustende onderhoudsverplichtingen in acht neemt.

21.10 Indien het bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden – waaronder dit artikel 21 – in strijd is met, dan wel afwijkt van, voorwaarden waaronder Leverancier, Software en Documentatie in Licentie geeft dan prevaleert nadrukkelijk het bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

22. OPEN SOURCE SOFTWARE

22.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT heeft Leverancier niet het recht om, bij de ontwikkeling van Software en het verstrekken van Licenties, gebruik te maken van Open Source Software. Voornoemde toestemming zal enkel kunnen worden gegeven indien Leverancier ICT tijdig (dat wil zeggen voorafgaand aan de ontwikkeling, het verstrekken van de licentie c.q. het sluiten van de Overeenkomst) en uitputtend inzichtelijk heeft gemaakt welke Open Source Software zal worden gebruikt, welke (licentie)voorwaarden hiervoor gelden, welke juridische implicaties dit met zich brengt en ICT na beoordeling van deze informatie van mening is dat de Open Source Software kan worden gebruikt. Een door ICT gegeven toestemming (welke aan voorwaarden kan zijn verbonden) laat onverlet de verplichting van Leverancier om ICT te vrijwaren tegen alle schade en kosten in het geval het gebruik van de Open Source Software aanleiding geeft tot claims van derden en doet ook overigens geen afbreuk aan door Leverancier verstrekte gebruiksrechten, garanties en vrijwaringen.

23. CLOUD DIENSTEN

23.1 Indien de Software en/of de Documentatie aan ICT ter beschikking wordt gesteld c.q. in gebruik wordt gegeven in de vorm Cloud Diensten geldt naast dit artikel 23 het overigens bepaalde in deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverlet en met name het bepaalde in de artikelen 5, 7, 10 en 13, met dien verstande dat in dat geval levering geschiedt doordat Leverancier ICT in staat stelt de Software en/of Documentatie daadwerkelijk te gebruiken op de overeengekomen leveringsdatum.

23.2 De Cloud Diensten van Leverancier zullen voldoen aan door ICT bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde certificeringnormen (zoals bijv. ISO27001 of NEN 7510, 7512 en 7513). Leverancier zal ICT een kopie van de aanwezige certificaten overhandigen en deze certificering zelf regelmatig updaten en de vernieuwde certificaten weer aan ICT overhandigen.

23.3 ICT blijft te allen tijde eigenaar van alle data die ICT ter beschikking stelt aan Leverancier bij de Cloud Diensten. Leverancier zal deze data van ICT behandelen als vertrouwelijke informatie. Leverancier zorgt bij de opslag van data voor een uitwijklocatie of gelijkwaardig. ICT verleent Leverancier een beperkte, en voor de duur van de Overeenkomst, licentie om de data van ICT louter en alleen te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is om de Cloud Diensten te verrichten. Ieder ander gebruik van de data door Leverancier is uitdrukkelijk verboden en Leverancier erkent dat een schending van deze verplichting voor ICT onherstelbare schade oplevert voor welke schade Leverancier aansprakelijk is. Leverancier zal ICT op eerste verzoek de bedoelde data beschikbaar stellen aan ICT. Bij een beëindiging van de Cloud-diensten stelt Leverancier alle data van ICT ter beschikking die op de systemen van Leverancier of een door hem ingeschakelde derde aanwezig zijn in de overeengekomen gegevensformaten. De bedoelde data zijn dusdanig gedocumenteerd dat ICT in staat is om zich toegang te verschaffen tot de data. Na de bedoelde beschikbaarstelling van alle data aan ICT bij beëindiging en na bevestiging van ontvangst van alle data door ICT, vernietigt Leverancier alle data die nog in haar systemen aanwezig zijn en documenteert Leverancier de vernietigingshandelingen en houdt zij deze documentatie tot 5 jaar na afloop van de Overeenkomst voor ICT beschikbaar. Onverminderd het bepaalde in artikel 21.6 zal Leverancier er ook voor zorgdragen dat de bedoelde data in geval van faillissement van Leverancier geen onderdeel uitmaakt van de boedel.

23.4 De servers (datacenters) die de opslag van de data van ICT faciliteren (inclusief uitwijklocaties) dienen zich te allen tijde binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te bevinden. Indien Leverancier de data van ICT opslaat buiten Nederland dan heeft zij daar voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT voor nodig en draagt louter Leverancier verantwoordelijkheid voor naleving van de in dat land geldende wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere verwerking van persoonsgegevens. Leverancier vrijwaart ICT tegen alle claims en schade in dat verband.

23.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt Leverancier zorg voor back-ups van gegevens (data) van ICT met inachtneming van de overeengekomen periodes bij gebreke waarvan Leverancier eenmaal per dag een volledige back-up zal maken van de gegevens (data) van ICT. Leverancier garandeert ICT 24/7 toegang tot de back-up dienst waarmee bestanden en databases kunnen worden teruggeplaatst of worden gedownload. Leverancier zal ICT voorafgaand aan de Overeenkomst aangeven op welke serverlocatie de data van ICT worden opgeslagen. In het geval van een public en/of private cloud server zal Leverancier ICT voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst informeren over toepasselijke veiligheidsmaatregelen (personeel, sleutelregime). Leverancier stelt ICT in staat om aan haar (bewarings)verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

23.6 Leverancier zal aan de individuele gebruikers, in het bijzonder voor authenticatie doeleinden, een individuele loginnaam en een individueel wachtwoord verlenen. Deze loginnamen en wachtwoorden dienen door Leverancier te worden opgeslagen door middel van Advanced Encryption Standard (AES) 256-bit encryptie. tenzij ICT een andere standaard heeft voorgeschreven. Leverancier draagt er bij de terbeschikkingstelling van loginnaam en wachtwoord zorg voor dat deze op zodanige wijze plaatsvindt dat diefstal en/of misbruik wordt voorkomen. Leverancier zal de individuele gebruikers hun goede ontvangst van wachtwoorden laten bevestigen. Wachtwoorden zullen altijd via adequaat beveiligde verbindingen worden verstrekt en nimmer aan derden. Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke administratie van de door hem aan gebruikers verstrekte accounts. Leverancier zal bij constatering van onbevoegd gebruik van een account en/of wachtwoord ICT hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en vrijwaart ICT tegen alle schade en kosten die ICT (en/of individuele gebruikers) lijdt (lijden) als gevolg van een dergelijk onbevoegd gebruik, onverminderd de verplichting van Leverancier om het vereiste beveiligingsniveau per omgaande te herstellen en ICT schriftelijk te berichten over de getroffen maatregelen. Voornoemde vrijwaring geldt niet in het geval de schade het direct en uitsluitend gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van ICT en/of een individuele gebruiker.

23.7 Leverancier zal bij de Cloud Diensten bij voorkeur gebruik maken van een zogenaamde “Two-step verification” teneinde de toegangsbeveiliging te waarborgen.

23.8 Leverancier zal de verbinding voorzien van versleutelde protocollen met de hoogst mogelijke encryptiesleutel.

23.9 Leverancier zal de Cloud Diensten door deskundigen regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) laten testen middels b.v. manuele attack- en PEN-testen op “state of the art veiligheid”, waarna Leverancier (zo nodig) op basis van de uitkomst passende (veiligheid)maatregelen neemt.

23.10 Leverancier zal ook zorgdragen voor intrusion detection (het herkennen van activiteiten die kenmerkend zijn voor hackers).

23.11 Leverancier garandeert dat de capaciteit van de Cloud Diensten tevens rekening houdt met schaalbaarheid van door ICT te verwachten groei.

23.12 Leverancier zal een consistent versiebeleid hanteren en zorg dragen voor het tijdig beschikbaar komen van Nieuwe Versies en Updates van de van toepassing zijnde Software voor het uitvoeren van de Cloud Diensten. Leverancier zal in dat kader regelmatig de noodzaak onderzoeken tot het uitbrengen van Nieuwe Versies en Updates en zal ICT zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten van een dergelijk onderzoek. Indien Leverancier Nieuwe Versies en Updates van de van toepassing zijnde Software voor het uitvoeren van de Cloud Diensten wil gaan toepassen, dan zal Leverancier dit vooraf met ICT overleggen. Leverancier zal Nieuwe Versies en Updates altijd eerst uitgebreid testen in een test omgeving en hierin de goedgekeurde Software klaarzetten voordat deze, in overleg met ICT, in de productie omgeving worden toegepast waarbij Leverancier hierbij garandeert dat er geen verstoringen in de Cloud Diensten zullen optreden. Enkel indien zulks noodzakelijk is en indien zulks tevoren is overeengekomen kan Leverancier in voorkomend geval de Cloud Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoudsdoeleinden. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan strikt noodzakelijk waarbij de buitenbedrijfstelling buiten venstertijden (07.00 uur tot 22.00 uur) dient plaats te vinden en na een voorafgaande kennisgeving van minimaal 15 werkdagen aan ICT. De kosten voor het hiervoor bedoelde onderhoud (waaronder mede begrepen de bedoelde Nieuwe Versies en Updates) zullen zijn begrepen in de kosten voor de Cloud Diensten tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

23.13 Gezien het belang bij continuïteit van de Cloud Diensten voor ICT verklaart Leverancier zich reeds nu voor alsdan bereid om de volgende aanvullende afspraken te maken om continuïteitsrisico’s te verkleinen:
a) Het maken van afspraken inhoudende een zogenaamde ‘data escrow’ waarbij door Leverancier verwerkte gegevens periodiek terug of aan een derde partij worden geleverd;
b) het sluiten van een (3 partijen) overeenkomst met als doel dat een derde partij komt te beschikken over alle benodigde data en gegevens opdat deze derde, zo noodzakelijk, in plaats van Leverancier de Cloud Diensten kan gaan verrichten;
c) het sluiten van een overeenkomst met een derde partij inhoudende dat deze derde zich hoofdelijk verbindt tot nakoming van de Overeenkomst.

23.14 Hosting
a. Indien Leverancier in opdracht van ICT Diensten verricht welke betrekking hebben op het hosten van websites, geldt voorts het bepaalde in dit artikel 23.14.
b. ICT krijgt volledige toegang tot de servers in verband met het beheer van de websites. Leverancier zal ICT dienaangaande voorzien van alle toepasselijke usernames en passwords.
c. Leverancier stelt de betreffende Hosting Diensten beschikbaar, conform de tussen partijen vastgelegde (service level) Overeenkomst en conform de daarin vastgelegde service levels en tarieven, alsmede kortingen ingeval de gegarandeerde beschikbaarheidpercentages niet worden gerealiseerd door Leverancier. Indien en voor zover partijen voornoemde service levels niet zijn overeengekomen, dan gelden de in de betreffende branche tussen professionele partijen gebruikelijke service levels en zal Leverancier de Hosting Diensten verrichten in overeenstemming met de eisen van uitmuntend vakmanschap, en met gebruikmaking van alle (technische) mogelijkheden die door ICT in redelijkheid verwacht mogen worden.
d. Leverancier zal voor de Hosting Diensten uitsluitend daartoe gekwalificeerde personeel inzetten.
e. Leverancier verplicht zich jegens ICT om maatregelen van organisatorische en technische aard te nemen teneinde de gegevens van ICT die op de door Leverancier gehoste websites zijn opgeslagen – of via die websites zijn te raadplegen – adequaat en voldoende te beveiligen.

23.15 Persoonsgegevens
a. Leverancier garandeert dat hij zich te allen tijde zal houden aan alle toepasselijk wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder maar niet beperkt tot de AVG) waarbij het bepaalde in artikel 12.2 onverkort geldt.
b. Leverancier erkent dat ICT te allen tijde het recht heeft om te controleren of Leverancier zich houdt aan de verplichting uit artikel 23.15 onder a en Leverancier zal aan een dergelijke controle kosteloos zijn volledige medewerking verlenen.
c. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 vrijwaart Leverancier ICT tegen alle schade, kosten (waaronder redelijke advocaatkosten) die ICT lijdt als gevolg van een schending door Leverancier van artikel 23.15 onder a en claims en boetes van derden (waaronder van de Autoriteit Persoonsgegevens) gebaseerd op een schending van wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG en/of soortgelijke toezichthoudende instanties buiten Nederland) in verband met de Cloud Diensten. Leverancier dient zich voorts tegen dit risico afdoende verzekerd te houden.

B2 – HARDWARE
24. ONTWIKKELING, LEVERING EN ACCEPTATIE VAN HARDWARE

24.1 Indien met Leverancier is overeengekomen dat Leverancier Hardware zal ontwikkelen dan is met betrekking tot de ontwikkeling van de Hardware artikel 18.1 van overeenkomstige toepassing, waarbij alsdan derhalve voor “Software” in voorkomend geval “Hardware” dient te worden gelezen.

24.2 De door Leverancier aan ICT verkochte Hardware zal, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van ICT.

24.3 Leverancier zal de Hardware verpakken volgens de daartoe geldende maatstaven.

24.4 Alle door Leverancier aan ICT te leveren Hardware kan, indien ICT dat wenst, eerst worden onderworpen aan een keuring en/of een acceptatietest. De keuring en/of acceptatie door of namens ICT houdt geen erkenning in dat het geleverde voldoet aan de in artikel 13 bedoelde garanties.

25. WIJZIGINGEN EN MEERWERK HARDWARE

25.1 Wanneer omstandigheden ontstaan die leiden tot wijzigingen en meerwerk met betrekking tot de realisatie van Hardware dan is artikel 19 van overeenkomstige toepassing.

26. GARANTIE INGEVAL VAN LEVERING VAN HARDWARE

26.1 Onverminderd de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 13, garandeert Leverancier dat 1) de Hardware volledig in overeenstemming met de Specificaties functioneert; 2) de Hardware voldoet aan (internationale) technische normen; 3) de Hardware geen beveiligingsmaatregelen bevat die niet zijn overeengekomen, alsmede dat de Hardware geen vreemde elementen bevat; 4) de in de Overeenkomst en/of Specificaties genoemde responstijden worden gehaald en 5) alle in de Hardware ingebouwde functionaliteiten zijn omschreven in de Documentatie. De garantie bestaat mede uit kosteloos herstel van Fouten overeenkomstig het in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde.

26.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de garantietermijn 24 maanden na levering, dan wel – indien een acceptatietest is overeengekomen – na het slagen van de acceptatietest.

26.3 Indien door Leverancier geleverde Hardware gedurende de looptijd van de garantie naar het oordeel van ICT Fouten bevat dan zal ICT dit binnen redelijke tijd aan Leverancier meedelen. Leverancier zal onmiddellijk na ontvangst van de bedoelde mededeling ononderbroken overgaan tot herstel van de Fouten. Fouten die (i) de werking van de Hardware onmogelijk maken worden binnen vier (4) kantooruren na de melding van ICT door Leverancier opgelost, onverminderd de plicht van Leverancier om de Fouten zo spoedig mogelijk te herstellen; (ii) de werking van de Hardware verstoren worden binnen vierentwintig (24) uur na de melding van ICT door Leverancier opgelost, onverminderd de plicht van Leverancier om de Fouten zo spoedig mogelijk volledig te herstellen.

26.4 Leverancier garandeert dat zij de werkzaamheden op grond van de betreffende Overeenkomst, alsmede onderhoud zal uitvoeren in overeenstemming met (technische) normen en standaarden die toepasselijk zijn in de meest recente en goed werkende IT praktijk.

B3 – ONDERHOUD
27. ONDERHOUD ALGEMEEN

27.1 Deze bepalingen omtrent onderhoud zijn enkel van toepassing indien ICT en Leverancier zijn overeengekomen dat Leverancier onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.

27.2 Leverancier zal het onderhoud met de grootst mogelijke zorg uitvoeren. Leverancier zal het onderhoud verrichten conform de met ICT overeengekomen onderhoudsovereenkomst en de daarin beschreven methodieken, waarbij Leverancier een consistent versiebeleid voor de Software en Hardware zal hanteren. Leverancier is gehouden tot het behalen van de serviceniveaus zoals opgenomen in de betreffende onderhoudsovereenkomst (SLA).

27.3 Indien is overeengekomen dat Leverancier Software en/of Hardware en/of Documentatie zal onderhouden dan neemt dit onderhoud een aanvang onmiddellijk na het einde van de garantieperiode. Het onderhoud bestaat uit het herstel van Fouten, een en ander conform de navolgende onderhoudsbepalingen en hetgeen partijen meer in het bijzonder zijn overeengekomen in een onderhoudsovereenkomst.

27.4 Leverancier staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de Zaken waaraan Leverancier onderhoudswerkzaamheden verricht in acht worden genomen, waaronder begrepen de AVG en Leverancier vrijwaart ICT tegen alle claims ter zake.

27.5 Leverancier draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Zaken gedurende de periode dat Leverancier deze onder zich heeft ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud. Het is aan de Leverancier om dit risico op adequate wijze te verzekeren.

27.6 Alvorens onderhoud te verrichten aan de Zaken, draagt Leverancier zorg voor de noodzakelijke reservekopieën (Back-up’s).

27.7 Indien de Software en/of Hardware gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst naar het oordeel van ICT Fouten bevat, dan dient ICT dit binnen redelijke termijn na het blijken van de Fouten aan Leverancier mede te delen.

27.8 Leverancier garandeert dat hij gedurende een periode van minimaal vijf (5) jaar na acceptatie de Software en Hardware kan onderhouden op de wijze zoals in deze Algemene Inkoopvoorwaarden beschreven. Leverancier is daartoe te allen tijde bereid om met ICT een onderhoudsovereenkomst aan te gaan welke op verzoek van ICT tevens concrete serviceniveaus (Service Levels) kunnen bevatten.

28. ONDERHOUD SOFTWARE

28.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht Leverancier zich om Fouten die door ICT bij Leverancier zijn gemeld, te verhelpen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de onderhoudsovereenkomst, geldt het bepaalde in artikel 20.3.

28.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen heeft ICT aanspraak op levering van de broncode en alle overige materialen die voor het verrichten van onderhoud nodig zijn.

28.3 Het onderhoud van Software zal zich in ieder geval uitstrekken tot hetgeen tussen partijen is overeengekomen alsmede tot hetgeen door ICT redelijkerwijs mocht worden verwacht.

28.4 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de Software. Leverancier zal de voor het Software onderhoud relevante gegevens omtrent de aan de Software verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in haar administratie. Leverancier zal ICT op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

28.5 Leverancier is na voorafgaande toestemming van ICT gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties (‘work arounds’) in de Software aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Leverancier de gecorrigeerde Software dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de Software installeren, inrichten, parameteriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte software en gebruiksomgeving aanpassen.

29. ONDERHOUD HARDWARE

29.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht Leverancier zich om Fouten die door ICT bij Leverancier zijn gemeld, te verhelpen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de onderhoudsovereenkomst, geldt het bepaalde in artikel 26.3.

29.2 Het onderhoud van Hardware zal zich in ieder geval uitstrekken tot hetgeen tussen partijen is overeengekomen alsmede tot hetgeen door ICT redelijkerwijs mocht worden verwacht

29.3 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de Hardware. Leverancier zal de voor het Hardware onderhoud relevante gegevens omtrent de aan de Hardware verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in haar administratie. Leverancier zal ICT op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

B4 – INLEEN
30. INLEEN

30.1 Deze bepalingen omtrent inlenen van medewerker(s) zijn enkel van toepassing indien ICT en Leverancier zijn overeengekomen dat ICT medewerker(s) van Leverancier zal inlenen.

30.2 Onder inleen in de zin van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zal worden verstaan de situatie waarin ICT zich tijdelijk wil laten assisteren door medewerker(s) van Leverancier (in dit artikel 30 aangeduid als “de Medewerker(s)”) bij het uitvoeren van specifieke werkzaamheden (in dit artikel 30 aangeduid als “de Werkzaamheden”) ten behoeve van ICT zelf dan wel ten behoeve van haar klanten.

30.3 De Medewerker(s) zullen zich op de betreffende locatie alwaar de Werkzaamheden worden verricht gedragen naar de daar geldende regels en Leverancier verplicht zich haar Medewerker(s) dienaangaande te instrueren. De Medewerker(s) zal (zullen) zich dienaangaande houden aan de bij ICT dan wel de bij de betreffende klant geldende richtlijnen en van toepassing zijnde huisregels. ICT dan wel de klant zal de Medewerker(s) dienaangaande zo volledig en juist mogelijk instrueren.

30.4 Leverancier zal met betrekking tot iedere Medewerker voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en het afdragen van loonbelasting, sociale premies, werknemersverzekeringen, afdracht omzetbelasting en aan alle overige toepasselijke wettelijke verplichtingen en toepasselijke arbeidsvoorwaarden, waaronder de eventueel van toepassing zijnde CAO (de “Wettelijke Verplichtingen”). Leverancier zal ICT vrijwaren tegen vorderingen die verband houden met het niet naleven van de Wettelijke Verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van kosten en boetes (waaronder onder meer de kosten van accountants, belastingadviseurs, juridisch adviseurs en advocaten). Voorts zal Leverancier aan ICT alle hiermee verband houdende schade en kosten op eerste verzoek van ICT voldoen.

30.5 Leverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken, identiteitsbewijzen, dan wel relevante vergunningen, zoals een tewerkstellingsvergunning ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen, ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. Leverancier verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken, identiteitsbewijzen respectievelijk toepasselijke vergunningen en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. Leverancier verschaft desgevraagd aan ICT toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken, identiteitsbewijzen respectievelijk vergunningen, indien deze dit noodzakelijk acht in verband met een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Werkzaamheden alsmede bij het constateren van onregelmatigheden.

30.6 Leverancier is verplicht om alle in het voorgaande artikellid opgenomen verplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden. Leverancier is hierbij tevens verplicht om te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in overeenkomsten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden.

30.7 Leverancier is gehouden aan ICT een naar genoegen van ICT luidende verklaring over te leggen van een registeraccountant of accountant administratieconsulent of een, voor de betreffende periode, geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, inhoudende dat:
a. de door Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde Medewerker(s), in dienstbetrekking zijn bij Leverancier gedurende de periode vanaf aanvang van de Werkzaamheden tot en met het meest recente kwartaal;
b. voor de door Leverancier in het kader van de Overeenkomst ingezette Medewerker(s), waarvan de verklaring expliciet de naam respectievelijk, de namen moet vermelden, aangifte en volledige afdracht van de Wettelijke Verplichtingen heeft plaatsgevonden over alle in de wet genoemde belastbare aan de betreffende Medewerker verstrekte vergoedingen, vanaf aanvang van de Werkzaamheden voor ICT tot en met het meest recente kwartaal;
c. omzetbelasting is afgedragen over de door Leverancier aan ICT in rekening gebrachte bedragen die verband houden met de aan de Overeenkomst verbonden werkzaamheden.

30.8 De in artikel 30.7 bedoelde verklaring zal door Leverancier naar de situatie per 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september van ieder jaar, en zonder nader verzoek van ICT, telkens binnen twee weken na genoemde datum worden overhandigd.

30.9 Tot het tijdstip waarop ICT een als in artikel 30.7 bedoelde verklaring heeft ontvangen zal ICT een bedrag inhouden van 30% van het door Leverancier aan ICT in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief omzetbelasting ter afdekking van haar risico’s inzake aansprakelijkheid voor afdracht van de Wettelijke Verplichtingen ter zake van de door Leverancier ter beschikking gestelde medewerker(s).

30.10 Leverancier is verplicht om ervoor zorg te dragen dat :
a) de Medewerker vóór de aanvang van de werkzaamheden de volgende informatie en/of documenten aan ICT verstrekt:
– naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
– de geboortedatum;
– het BSN-nummer;
– een specificatie van de gewerkte uren;
– de nationaliteit;
– het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur;
– als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie inclusief nummer en geldigheidsduur;
– naam-, adres- en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel.
b) vóór de aanvang van de werkzaamheden ICT in staat wordt gesteld om zelf de rechtsgeldigheid van identiteitsbewijzen, inclusief – indien van toepassing – een tewerkstellingsvergunning te controleren, ten aanzien van de Medewerker die door Leverancier terzake van het werk ingezet wordt, en hiervan zelf een afschrift te maken ten behoeve van de administratie van ICT. Leverancier zal er op eerste verzoek van ICT zorg voor dragen dat de Medewerker de informatie zoals bedoeld in dit artikel terstond ter beschikking stelt.

30.11 Schending van de in voorgaande leden beschreven verplichtingen geeft ICT te allen tijde het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

30.12 Indien ICT de betaling van de factuur met betrekking tot de inlening, conform art 11.3 van deze Inkoopvoorwaarden, voldoet op de G-rekening van Leverancier, dan is artikel 30.9 niet van toepassing.

30.13 Medewerker(s) zullen gedurende de hele overeengekomen periode voor ICT werkzaam zijn, tenzij zij op verzoek van ICT worden vervangen. ICT heeft te allen tijde het recht om te verlangen van Leverancier dat een medewerker wordt vervangen. Deze vervangende medewerker zal beschikken over dezelfde kwalificaties als de oorspronkelijk bij ICT werkzame medewerker. Indien de vervangende medewerker naar het redelijke oordeel van ICT een inwerktijd nodig heeft dan zal deze inwerktijd maximaal twintig (20) werkdagen duren. De inwerktijd wordt niet aan ICT in rekening gebracht.

30.14 Leverancier garandeert dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt nageleefd. In de situatie dat ZZP’ers door Leverancier worden ingeschakeld zal Leverancier ICT daarover informeren en garandeert Leverancier dat de overeenkomst tussen Leverancier en de ZZP’ers is goedgekeurd door de Belastingdienst, dan wel is gebaseerd op een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Leverancier vrijwaart ICT voor iedere (na)heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen die verband houdt met de inzet van de ZZP’ers, inclusief alle daarover berekende boetes en rente.

30.15 Indien uit de Overeenkomst blijkt dat er moet worden voldaan aan VCA eisen, dan zal Leverancier moeten voldoen aan de VCU eisen en de Medewerker moet in het bezit zijn van het VCA Basis of het VCA VOL certificaat. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een ZZP-er, dan zal de ZZP-er moeten voldoen aan de VCA* eisen en dientengevolge in het bezit zijn van een VCA VOL certificaat, met goed resultaat een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) hebben laten uitvoeren en moet de ZZP-er materialen die gekeurd zijn volgens de normen NEN 3140 en NEN 2384 gebruiken.

30.16 Conform artikel 6.1 komen alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten die ontstaan tijdens een inleenperiode toe aan ICT.

B5 – OPLEIDINGEN
31. OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN CURSUSSEN

31.1 Deze bepalingen omtrent opleidingen zijn enkel van toepassing indien ICT en Leverancier zijn overeengekomen dat Leverancier opleidingen voor ICT zal verzorgen.

31.2 De Overeenkomst tussen ICT en Leverancier komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van ICT van de door Leverancier aangeboden opleiding, cursus of training middels een door ICT ondertekend inschrijfformulier. Hierdoor wordt het inschrijfformulier de Overeenkomst.

31.3 Leverancier zal voor de opleiding, training of cursus uitsluitend daartoe gekwalificeerde personeel inzetten.

31.4 Indien het aantal aanmeldingen daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, is Leverancier enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, dan wel te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen of deze op een andere datum of een ander tijdstip te laten plaatsvinden, zulks echter onder vergoeding van mogelijk door ICT geleden schade.

31.5 ICT kan de betreffende opleiding, training of cursus tot dertig (30) dagen voor aanvang kosteloos schriftelijk annuleren.

31.6 ICT is, na enkele kennisgeving aan Leverancier, altijd gerechtigd om een andere deelnemer naar de betreffende opleiding, training of cursus te sturen dan de origineel aangemelde deelnemer.

31.7 ICT is volledig vrij om het door Leverancier gebruikte en/of verstrekte (opleiding-, training- of cursus)materiaal (waaronder mede begrepen Software) of andere gegevens eeuwigdurende en onbeperkt te gebruiken binnen haar organisatie (derhalve binnen alle groepsondernemingen en deelnemingen). Dit laat onverlet dat alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder in deze met name begrepen auteursrechten, met betrekking tot de door Leverancier verstrekte (opleiding-, training- of cursus)materialen (waaronder mede begrepen Software) en andere gegevens ten behoeve van de opleiding, cursus of training blijven berusten bij Leverancier.

Versie: september 2021

AVG toestemmingen

De ICT Group website gebruikt cookies voor diverse functionaliteiten in de website: Functionele cookies, website statistieken, gepersonaliseerde advertenties en social media. Advertentie en social media cookies verzamelen informatie over individuele gebruikers. Dit laat derden gepersonaliseerde adverties tonen en stelt je in staat om content van deze site te delen naar social media platforms.

Bij gebruik van deze site geef je ons toestemming om deze cookies te plaatsen. De Cookie Instellingen voor de ICT Group website kunnen ten alle tijden aangepast of ingetrokken worden. Je kunt de Cookie Instellingen bereiken middels de Cookie Instellingen knop of via de link onderaan iedere pagina in deze site.

Lees onze privacy policy hier | Deze melding sluiten
Scroll naar top